Mimar Kimdir?

Bir mekânın tarihi ve çevresiyle ilişkisini göz önünde bulundurarak, ekonomik, işlevsel ve estetik bir şekilde tasarlama, aynı zamanda planlama yapma ve uygulama sorumluluğunu üstlenen kişidir. Mimari projenin tasarım aşamasında mekanik, elektrik, statik, harita, peyzaj ve iç mimari gibi disiplinler ile koordinasyonu yöneten, ekip lideridir.

Sia Moore - Architetural Services

Mimarlık Nedir?

Mimarlık kelimesinin kökeni Yunanca’da “yapı ustası” anlamına gelen “arckhitekton”tan gelir. Tüm sanatların anası olarak anılan mimarlık, insanlık tarihinin öyküsünü anlatır. Mimarlık, yeni bir işlev ve varolan bağlam arasındaki ilişkiyi kurar ve iç mekânın doğasını belirler. Yaşam alanları yaratmak adına teknik ve ekonomik koşulları işlevsel çözümlerle kurgulayarak estetik yapılar inşa etme sanatı ve bilimidir.

Mimarlık disiplininin geçmişi, yazının icadından önceki dönemlere uzanır. İlkel döneme ait arkeolojik buluntular; temel barınma ihtiyacı yanı sıra insanlığın salt estetik kaygılarla kulübeler inşa ettiğini gösterir. Mezar çevrelerinde bulunan oval katmanlar, insanlığın sanat yapma ihtiyacının en somut kanıtları arasında yer alır. Bu pratik, yalnızca mezar inşaat etmeyi hedeflemediklerini, estetik bilinciyle hareket ettiklerine işaret eder. İlkel zamanlardan bu yana mimarlık sanatı farklı coğrafya ve kültürlerden etkilenerek değişime uğrayan; çeşitli alt dallara ayrılmış bir disiplindir.

Mimari hiçbir zaman durağan bir sanat olmamış; her daim ilerlemiş, değişmiş ve gelişmiştir.

Mimari Konsept Tasarım Nedir?

Mimari tasarım, belirli bir mekânda verili bir probleme uygun çözümler geliştirmek olarak tanımlanabilir. Hızla gelişen ve değişen bir dünyada yapı tasarlayabilmek adına talep ve gerekliliklerin net bir şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir. Bir projeye başlanmadan önce proje mekânı, çevresiyle kuracağı ilişki bağlamında incelenmelidir. Mimari projenin ilk adımlarını ise arazinin incelenmesi, vaziyet planının hazırlanması ve topografisinin çıkarılması oluşturur. Projenin ilerleyen aşamalarında ise çeşitli süreçler izlenir. Örneğin; rüzgârın esme yönünden hukuki kısıtlamalar incelenir, kapsamlı bir analiz oluşturulur, kütlesel ilişkiler yaratılır, strüktür, fonksiyon ve estetik bileşenler projeye işlenir. Bu süreçler sırasında uzman iş ortaklarından destek alınır ve tüm unsurlar dengeli bir şekilde bir araya getirilerek projeye eklemlenir.

Peyzaj, aydınlatma, akustik, yangın, deprem, cephe, LEED gibi mimari temel unsurlar birbirinden farklılaşarak, günümüzde ayrı birer uzmanlık alanlarına dönüşmüşlerdir. Bu unsurların mimari projeye uygulanmasında ise alanında uzman kişilerden destek alınır.

Mimari Tasarımda Konsept ve Bağlam İlişkisi

Mimari tasarımın başarılı bir konsept haline gelmesi için, yapının konumlandığı alan ile özgün bir etkileşim halinde olması ve çevreye uyum sağlaması gerekmektedir. Alan ile kurulan bağlam oldukça önemli olmakla birlikte projenin konseptinin oluşmasında ve şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ele alınan tasarım problemi, proje alanının verilerinden yararlanılarak çözümlenir. Mimari tasarım konsepti, konumlandığı bölgeden beslenir.

Sia Moore - Architetural Services